Mail do radnych

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o uwzględnienie uwag mieszkańców dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część I, a dokładnie dla terenu dawnego KS Orzeł przy ul. Podskarbińskiej 11 (oznaczenie na planie symbolem A6.US).

W toku konsultacji społecznych w 2020 roku mieszkańcy złożyli ok. 600 formularzy
z uwagami dotyczącymi zabytkowego toru kolarskiego Nowe Dynasy oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa. Zdecydowana większość uwag nie została niestety uwzględniona przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Składającym uwagi przyświecały przede wszystkim dwa cele:

  1. zachowanie zabytkowego toru kolarskiego, w tym utrzymanie jego oryginalnej funkcji
  2. stworzenie w jego wnętrzu (śródtorze) i wokoło otwartej, zielonej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej dostępnej dla mieszkańców.

Lista zgłoszonych przez mieszkańców i nie uwzględnionych przez BAIPP uwag:

● zmiana zapisu (§ 7. ust. 5 pkt. 2) z dopuszczenie zachowania toru kolarskiego wraz z trybunami oraz detalami architektonicznymi, w tym schodów, balustrad, elementów oświetlenia – lamp” na “zachowanie toru kolarskiego wraz z trybunami oraz detalami architektonicznymi, w tym schodów, balustrad, elementów oświetlenia – lamp”
● dopisanie zakazu lokalizacji na terenie toru kolarskiego nowej zabudowy;
● wykreślenie dopuszczenia poprzecznego przecięcia wału toru kolarskiego;
● zmiana zapisu (§ 7. ust. 5 pkt. 7) “dopuszczenie zmiany przeznaczenia dawnego toru kolarskiego „Nowe Dynasy” Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego na przeznaczenie zgodne z ustaleniami szczegółowymi dla terenu A6.US.” na “nakaz zachowania funkcji sportowej obiektu toru kolarskiego “Nowe Dynasy” z dopuszczeniem innego przeznaczenia sportowo-rekreacyjnego dla śródtorza i terenu wokół toru, zgodnego z ustaleniami szczegółowymi dla terenu A6.US”
● ustalenie przeznaczenia terenu A6.US (§.26.1) – podstawowe: usług sportu; dopuszczalne: usługi rekreacji, turystyki, kultury, gastronomii i zieleni urządzonej.

Zwracam uwagę, iż w projekcie planu miejscowego nakazuje się zachowanie trzech obiektów dawnej drukarni na Chodakowskiej i Mińskiej ujętych w gminnej ewidencji zabytków (GEZ), natomiast tylko dopuszcza się zachowanie toru kolarskiego „Nowe Dynasy”, mimo że również jest on wpisany do GEZ.

Unikalny betonowy tor stanowi wciąż czytelny przykład oryginalnego obiektu sportowego. Mimo wyłączenia z użytkowania obiekt zachował oryginalną formę przestrzenną oraz konstrukcję. Wciąż stanowi on istotny element zanikającego krajobrazu kulturowego tej części miasta, która w ostatnich latach podlega gwałtownym przeobrażeniom.

Głównym projektantem toru był inż. Janusz Kalbarczyk (1910-1999), inżynier architekt, olimpijczyk z Garmisch-Partenkirchen (1936), jeden z najlepszych polskich łyżwiarzy, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, projektant wielu obiektów sportowych w tym Toru Łyżwiarskiego Stegny (1980). Tor powstał jako obiekt społeczny, budowa finansowana była
z datków obywatelskich (ok. 20 mln zł). W budowę obiektu sportowego, a także w funkcjonowanie klubu RKS “Orzeł” zaangażowani byli pracownicy okolicznych zakładów przemysłowych – przede wszystkim PZO Warszawa na Grochowskiej, ale też Zakładów Przemysłu Odzieżowego CORA przy Terespolskiej, w tym wielu okolicznych mieszkańców Kamionka i Grochowa.

Uwzględnienie uwag zgłoszonych do planu zagospodarowania stworzy podstawy prawne
do zagospodarowania potencjału społecznego i rekreacyjnego terenu po KS Orzeł. Tor kolarski “Nowe Dynasy” wraz z otaczającą go zielenią może być reaktywowany w formule otwartego, wielofunkcyjnego centrum miejskiego – miejsca spotkań mieszkańców i miejskich amatorów kolarstwa, którzy w dedykowanych dla roweru warunkach mogliby jeździć rekreacyjnie, jednocześnie przyswajać umiejętność bezpiecznej jazdy na rowerze. Możliwości wykorzystania toru kolarskiego i jego otoczenia potwierdzają liczne przykłady z innych miejscowości – polskich (Wrocław), europejskich (Praga, Preszów, Sofia, Helsinki) i pozaeuropejskich.

Należy również zauważyć, że publiczne, ogólnodostępne obiekty sportowe tworzą ogromny potencjał w zakresie edukacji i integracji dzieci i młodzieży, nierzadko chroniąc je przed negatywnym wpływem otoczenia, w którym dorastają. Z tego co wiemy z archiwów i życiorysów zawodników, warszawskie tory kolarskie i welodromy wielu z nich pomogły obrać życiową drogę.

Utrzymanie oryginalnej funkcji toru wpisuje się w renesans kolarstwa miejskiego i byłoby rozwinięciem infrastruktury rowerowej, która systematycznie rozbudowywana jest
nie tylko na Pradze-Południe, ale i w całej stolicy. Dodatkowo sam tor w swym pierwotnym kształcie zawiera udogodnienia, które mogą być pomocne przy rozwijaniu jego funkcji rekreacyjnej. Pierwsza to tunel pod betonową wstęgą toru, który minimalizuje możliwość kolizji użytkowników toru z osobami przebywającymi na śródtorzu [wewnętrzna zielona część toru]. Druga to rampa od ulicy Mińskiej, która umożliwia włączenie osób z dysfunkcjami ruchowymi do korzystania z obiektu.

Szeroki zakres funkcji dla Podskarbińskiej 11 zaproponowanych w projekcie planu miejscowego, zapewne wynika z bardzo dynamicznego lecz nieuregulowanego rozwoju Kamionka. W całej okolicy powstają nowe osiedla, w których już zamieszkują tysiące rodzin. Aby obsłużyć nowych mieszkańców potrzebne będą szkoły, przedszkola, przychodnie. Wolnych gruntów jest jednak coraz mniej, są bowiem w sposób nieograniczony zabudowywane przez deweloperów. Aby nie pogłębiać problemu braku infrastruktury społecznej w planie pozostawiono “furtkę”, dzięki której można by przeznaczyć ten teren pod budowę szkoły lub przychodni.

I choć to prawda , że potrzebujemy nowych szkół i przychodni, jest to jednak droga “na skróty”. Rezygnując z toru nieodwracalnie pozbawia się dzielnicę kolejnego zielonego terenu rekreacyjnego, tymczasem można to pogodzić – zachować tor, a na nowe budynki użyteczności publicznej znaleźć inne miejsce. W planie zagospodarowania przestrzennego można pod ten cel przeznaczyć jedną lub dwie działki “wykrojone” z terenów poprzemysłowych należących do Skarbu Państwa.

Apeluję o wzięcie pod uwagę powyższych faktów oraz argumentów i uwzględnienie w planie miejscowym przywołanych powyżej uwag zgłoszonych przez mieszkańców w konsultacjach społecznych.

Z poważaniem